Volby do Výkonného výboru ČKS (15.04.2017)

Informace k volbám do Výkonného výboru ČKS. Nové členy Výkonného výboru zvolí zástupci kuličkových klubů na Valné hromadě 15. dubna 2017 v Kralupech n. Vlt. Zájemci o práci ve Výkonném výboru se mohou hlásit přes tento přihlašovací online FORMULÁŘ (Google).

Přehled kandidátů: 

 

 

Jméno:
Prezident:
tajemník:
reprezentant VV:
Daniel Beseda
ANO
NE
NE
Pavel Zoufalý
NE
ANO
ANO
Marek Šiňanský
NE
NE
ANO
Jan Pohořelický
NE
NE
ANO
Martin Adamec
NE
NE
ANO
Jan Loriš
NE
NE
ANO
Pavel Kotyza
NE
NE
ANO
Veronika Šťastná
NE
NE
ANO
Martin Fazekaš
NE
NE
ANO

 

 

CKS-logo-podelne-bez-ramu

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu zástupců klubů ČKS (15.04.2017)

Svolávám tímto valnou hromadu (dle stanov bod 6.2)

Termín valné hromady
Jednání valné hromady se uskuteční v SOBOTU 15. DUBNA 2017 od 13:00 hod.

Místo konání valné hromady
Restaurace U Kohouta, Žižkova 142/1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, https://mapy.cz/s/1sqL7
50.2405394N, 14.3129983E

Program valné hromady
Viz příloha č. 1.

Doplňující informace
Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku k datu konání valné hromady (nejpozději však do 14.04.2017 včetně). Zástupce klubu musí být zároveň řádným členem ČKS (viz Registrační řád ČKS).
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).

V Praze dne 8. března 2017

Přílohy:
1. Návrh programu valné hromady ČKS
2. Návrh volebního řádu valné hromady ČKS

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

Členství v ČKS – manuál pro hráče

1. Vyplnění a odeslání přihlášky:

 Nejrychlejší a nejpohodlnější cesta jak se stát řádným členem ČKS a účastnit se např. turnajů kategorie Masters, je vyplnění E-přihlášky přes Google-formulář, který naleznete na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM3IPHty_g7S5oYo0Php5IkVkE7fuw2staEUdxrHTi2xjbjQ/viewform

(o ostatní se postará Výkonný výbor, který přihlášku vytiskne a bude mít u sebe k dispozici. Hráč bude na turnaji Masters požádán o doplnění vlastnoručního podpisu).

Pokud dáváte přednost klasickému postupu – stáhněte si přihlášku v PDF verzi, vyplňte, podepište a odevzdejte na turnaji Masters (případně na jiném turnaji) některému z členů VV ČKS, nebo zašlete poštou na adresu sídla svazu: Daniel Beseda, Český kuličkový svaz, Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10.

Přihláška do ČKS (PDF verze přihlášky)


2. Uhrazení členského příspěvku:

Po vyplnění a odevzdání přihlášky je dále nutné uhradit roční členský příspěvek ve výši stanovenou Valnou hromadou ČKS. Pro sezonu 2017 schválila Valná hromada částku 100,- Kč (základní členství pro hráče od 13 let vč.) a 30,- Kč pro juniory (do 12 let vč.).

Členský příspěvek lze uhradit v hotovosti (pověřenému pokladníkovi na turnaji Masters) nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Českého kuličkového svazu:

2100145505 / 2010 (Fio banka)

Jako Variabilní symbol (VS) uvádějte své registrační číslo hráče (viz) a do zprávy vypište “Členský příspěvek 2017” a případně své jméno / příjmení.

Pokud budete hradit členské příspěvky hromadně za více hráčů (např. předseda klubů za více členů) – uveďte do zprávy název vašeho kuličkového klubu a na emailovou adresu info@kulicky.com odešlete email se seznamem hráčů (+ registračními čísly hráčů) za které jste provedli platbu.

Bezhotovostní převod je nutné uskutečnit nejpozději 7 dní před konáním turnaje Masters, kterého se budete účastnit. Pověření členové Výkonného výboru budou mít u sebe vytištěné seznamy členů ČKS s poznámkou o uhrazení členského příspěvku a pokud se platba nestihne připsat na účet ČKS a hráč nebude figurovat v seznamu, bude vyzván k zaplacení členského příspěvku v hotovosti (v případě že se potvrdí skutečnost že částka na bankovní účet dorazila se zpožděním, bude vybraná částka v hotovosti hráči vrácena zpět).

 

3. Informace pro pořadatele:

Pořadatelé turnajů kategorie Masters se nemusí obávat toho, že by jim s chystanými změnami od sezony 2017 přibyla práce navíc. Veškerou agendu kolem členství a členských příspěvků bude mít na starost Výkonný výbor ČKS.

Hráči se nejdříve zastaví u stolku Výkonného výboru, který potvrdí / ověří členství hráče v ČKS (případně zde hráč dodatečně podepíše přihlášku či uhradí v hotovosti členský příspěvek) a oprávnění startovat (účastnit se) na turnaji kategorie Masters a následně se hráč jde klasicky registrovat na turnaj ke stolku pořadatele turnaje.

TIP: Jelikož se podmínka členství v ČKS vztahuje opravdu na všechny účastníky turnajů kategorie Masters (i nežebříčkových republikových turnajů – MČR klubů a MČR dvojic; výjimku mají pouze účastníci MČR juniorů) – tedy i na nováčky – doporučujeme pořadatelům stanovit pro nováčky např. bezplatné startovné 0,- Kč. Při úhradě členského příspěvku se tak dostanou na částku (přibližně) klasického startovného na turnaji Masters, který by hradili v minulosti.

Oznámení o novinkách pro sezonu 2017

Milé kuličkářky, milí kuličkáři,
přesně za měsíc odstartuje nová kuličková sezona a to již tradičními “Extrémy”.
Co nás tedy čeká?

1) Velká reforma členství v ČKS a úprava Registračního řádu
2) Dvě Valné hromady / z toho jedna volební
3) Úprava Soutěžního řádu
4) Větší zviditelnění ČKS (nová místa, mediální propagace, udělování záštit ap.)

Ad 1:
Zajisté největší novinkou, která se dotkne téměř každého hráče, je celková úprava (reforma) otázky členství v Českém kuličkové svazu a s tím spojená aktualizace Registračního řádu ČKS. Většině z vás se již dříve informace o této změně donesla a proto bych zde rád vypsal důvody, které nás k tomuto kroku vedly.

Důvod legislativní. Členství a zásady členství patří mezi základní pojem u všech spolků / svazů a vzhledem k tomu jaký prostor je otázce členství věnován v Novém občanském zákoníku, musíme tuto záležitost upravit dle současně platné legislativy.

Důvod organizačně – administrativní. Členství v ČKS je za celou dobu působení svazu – popravdě – dost nepřehledné a to nejen pro vnitřní využití (pro potřeby svazu a VV), ale zejména v očích orgánů státní správy a dalších institucí. Dosud byla situace taková, že členem ČKS je pouze ten kdo odevzdal vyplněnou a podepsanou přihlášku do ČKS nebo hraje za nějaký kuličkový klub. Zde je situace opravdu nepřehledná a rozhodně není v souladu s Novým občanským zákoníkem ani našimi stanovami. Podle současných pravidel “členství v ČKS” je “členem” každý hráč, který hraje za nějaký kuličkový klub a v případě, že z tohoto klubu vystoupí, stává se nečlenem (o členství v ČKS přichází) – pokud současně někdy v minulosti neodeslal papírovou přihlášku do ČKS (ale těch v archivu evidujeme opravdu minimum). Takový postup je z pohledu legislativy zcela nepřijatelný.

Důvod regulační. V současné podobě je “členství” v ČKS nepřehledné a eviduje i neaktivní hráče. Opět z pohledu státních orgánů a dalších institucí je to velmi nedůvěryhodné. Jediný potvrzovací instrument, kterým člen dokládá svůj zájem dále být členem je zaplacení pravidelného ročního členského příspěvku.

Důvod finanční. O peníze jde vždy až v první řadě. Samozřejmě nelze zastírat, že jedním z důvodů je finanční situace svazu. Pro každý spolek je členský příspěvek jediný zdroj příjmu a je k němu vázáno i členství (dle Nového občanského zákoníku je neuhrazení členského příspěvku považováno za důvod k ukončení členství). Současný stav ČKS je takový, že svaz má každoroční výdej cca – 3000 Kč (zejména na pořízení trofejí za národní žebříček dospělých a juniorů a také výdaje za ceny pro nováčky, skokany a turnaj roku; materiál a vybavení svazu atd). Zpřísněním nových zákonů vůči všem spolkům má za následek i další výdaje. ČKS bude muset každoročně odesílat účetní závěrku k Rejstříkovému soudu a odevzdávat daňové přiznání. Další nemalý výdaj bude tedy nutný pro úhradu účetních služeb.

Důvod statistický. Jedním z nejdůležitějším důvodem pro mě osobně jsou statistiky, které ze seznamu členů lze vytěžit (samozřejmě anonymně při dodržování zákona o ochraně osobních údajů). Nejen pro média, výroční zprávy ap. ale je nutné znát přesný počet členů i pro jednání s úřady a institucemi. Členská základna musí být prostě jednoznačně evidenčně podchycená.

Důvod dotační. Při žádostech o dotace se automaticky předkládá také tabulka s údaji kolik má spolek (svaz) členů a jakou výši členského příspěvku od členů vybírá (zde bych se chtěl podělit o jeden postřeh / historku při jednání s účetní firmou. Nechtěla mi věřit, při předložení účetních podkladů, že náš svaz za celou dobu své existence nevybíral žádné členské příspěvky a tvářila se dost podezíravě, že jsme snad jediní v ČR).

Důvod sportovní. Tímto krokem se blížíme zase o kus dopředu k uznání kuliček jako vážného sportu a ne jako zábavy bez pravidel. Stejně jako je tomu u jiných sportovních svazů, bude řádné členství (a s tím spojeno hrazení členských příspěvků) povinné na velkých republikových turnajích (Masters, MČR ap.). Podmínky účasti na ostatních turnajích (Open a Nežebříčkové) se nemění tyto budou i nadále přístupné široké veřejnosti. Taktéž zůstává beze změny členství kuličkových klubů (klubové členské poplatky se nezavádějí).

Ad 2:
V roce 2017 nás čekají hned dvě prezenční Valné hromady. Na první VH budou delegáti kuličkových klubů schvalovat výši členského příspěvku pro sezonu 2017. VH se uskuteční 7. ledna před začátkem “Extrémů”.
Druhá Valná hromada bude volební a uskuteční se pravděpodobně v dubnu v Kralupech nad Vltavou (definitivní termín a místo konání obdrží zástupci klubů v únoru/březnu 2017). Delegáti kuličkových klubů budou volit nové vedení ČKS pro funkční období 2017 – 2020.

Ad 3:
Úprava Soutěžního řádu se plánuje již několik měsíců a Výkonný výbor bude v následujících měsících (prosinec, leden) pracovat na konečné verzi. Pokud byste se rádi zapojili i vy do těchto příprav můžete zasílat Výkonnému výboru své podněty na úpravy / změny Soutěžního řádu přes tento formulář nebo sledovat aktuálně projednávána témata ve Fóru pro VV.

Ad 4:
Rozšiřování kuličkového sportu na nová místa by mělo probíhat ještě intenzivněji než v minulých letech a jelikož se jedná stále o prioritní téma a ČKS potřebuje mnohem širší členskou, klubovou i hráčskou základnu. Měla by v plné síle začít fungovat Mediální a propagační komise. Osobně plánuji “zapojit” do rodiny Českého kuličkového svazu i desítky malých turnajů, které se po celé republice pravidelně pořádají bez našeho vědomí a již nyní tyto organizátory průběžně oslovuji a domlouvám podmínky jak se navzájem zviditelnit (udělení záštit prezidenta svazu na tyto akce; umožnit vložení propozice do termínkovky ČKS jako nežebříčkový turnaj ap.; na některé takovéto akce jsem již přislíbil i svou osobní účast a jelikož se jedná i o velké a slavné projekty, očekávám tím současně další a větší propagaci našeho svazu).

O dalších novinkách, týkajících se zejména soutěžního řádu a kuličkových turnajů, vás budeme informovat po schůzi VV ČKS, která se uskuteční 8. ledna 2017.

Děkuji za Vaši pozornost
za VV ČKS
Daniel Beseda, prezident svazu

Pozvánka na valnou hromadu zástupců klubů ČKS

Svolávám tímto valnou hromadu (dle stanov bod 6.2)

Termín valné hromady
Jednání valné hromady se uskuteční v SOBOTU 7. LEDNA 2017 od 12:45 hod.

Místo konání valné hromady
Kuličkové hřiště, U Invalidovny, Kaizlovy sady, Praha 8 – Karlín: https://mapy.cz/s/1gkzt
50°5’39.759″N, 14°27’37.926″E

Program valné hromady
1. Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků pro rok 2017 (stanovy bod 6.4 d).

Doplňující informace
Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku a to nejpozději 14 dní před termínem konání valné hromady (viz usnesení valné hromady z 31.07.2015). Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).

Právo účasti mají tyto kluby (zástupci klubů):

1. M-Dream Team
2. GLÁSFÉR TÝM
3. Hanácká Trefa
4. SKK Rohožky
5. HVS GINZEL Rakovník
6. Zoufalej tým
7. Strangalia Team
8. Club Rodamiento
9. Spanker
10. Kulotvorstvo
11. S.O.Pišišvorové
12. Chrobáci Brno
13. Klub cvrnkačů kuliček Cheb
14. Kuličkový klub CB Neratovice
15. Kralupský kuličkový klub

Děkuji a těším se na viděnou 7. ledna ;-)

Dan

 

Pořadatelé hlavních turnajů v roce 2017

Přeji hezký den všem kuličkářům,
máme tady konec listopadu a je čas vybírat pořadatele hlavních turnajů pro rok 2017.

Přehled republikových turnajů v roce 2017:
6 x klasický turnaj Masters
1 x Mistrovství ČR
1 x Turnaj mistrů
1 x Mistrovství ČR juniorů
1 x Mistrovství ČR dvojic (nežebř.) *
(* HVS GINZEL Rakovník / Míra Tlustý – nebude v sezóně 2017 tento turnaj pořádat)
1 x Mistrovství ČR klubů (nežebř.)

Zájemci o pořádání některého z uvedených turnajů, prosíme o vyplnění registračního formuláře (nejpozději do 5. 1. 2017) na tomto odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3EHo90LpnDUTd4bQwTsP6vz8P_xcV8r1ufnwXjHmbLDUE3g/viewform

Řádné doručení výkonnému výboru vám bude potvrzeno na váš e-mail.
Výkonný výbor následně vybere pořadatele a domluví se telefonicky na konkrétních termínech. Předem děkujeme za vyplnění a odeslání přihlášek.

S pozdravem
Daniel Beseda, prezident ČKS

Odkaz na Fórum