Archiv rubriky: Oznámení Výkonného výboru

Zápis z jednání Výkonného výboru (30.07.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (30.07.2019)

Termín pro projednávání návrhů: 20.07.-26.07.2019 
Termín pro hlasování: 27.07.-30.07.2019; Účast členů VV: 5
Schůze probíhala elektronickou formou (Fórum pro VV)

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje / návrh Pavla Zoufalého (předsedy komise) na složení (obsazení) „Administrativní komise“:

Jaroslav Jarušek (člen)
Katka Koblížková (členka)
Pavel Zoufalý (předseda)

(účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

V Praze dne 30. července 2019
Zapsal: Daniel Beseda

Zápis z jednání Výkonného výboru (30.07.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (30.07.2019)

Termín pro projednávání návrhů: 24.07.-26.07.2019 
Termín pro hlasování: 27.07.-30.07.2019; Účast členů VV: 5
Schůze probíhala elektronickou formou (Fórum pro VV)

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje / návrh Karla Kočího (předsedy komise) na složení „Příležitostné komise“:

Karel Kočí (předseda)
Igor Čermák (člen)
Jiří Bernat (člen)

(účast členů: 5 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0)

V Praze dne 30. července 2019
Zapsal: Daniel Beseda

Zápis z jednání Výkonného výboru (27.05.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (27.05.2019)

Termín pro projednávání návrhů: 22.05.-25.05.2019 
Termín pro hlasování: 26.05.-27.05.2019; Účast členů VV: 6
Schůze probíhala elektronickou formou (Fórum pro VV)

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje / návrh Martina Dostála (předsedy komise) na složení (obsazení) „STK – Sportovně technické komise“:

Lucie Besedová (členka)
Petr Honců (člen)
Karel Kočí (člen)
Tomáš Náhlý (člen)
Martin Dostál (předseda)

(účast členů: 6 / PRO: 5 / proti: 0 / zdržel se: 1)

V Praze dne 27. května 2019
Zapsal: Daniel Beseda

Novinky v sezóně 2018

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Novinky 2018

V sobotu 6. ledna 2018 byla oficiálně zahájena nová kuličková sezóna a to tradičními Extrémy, které se opět konaly v Kaizlových sadech na Invalidovně. Před turnajem samotným ještě proběhla Valná hromada zástupců kuličkových klubů, která schválila výši členských příspěvků pro rok 2018 a také nové Stanovy ČKS.

Již v prosinci připravil a schválil Výkonný výbor některé důležité dokumenty pro novou sezónu.

Dokumenty:

Z důležitých novinek vybíráme tyto:

 • Byly vypracované nové „Zásady pro pořádání republikových turnajů“, které se stávají nedílnou součástí Soutěžního řádu.
 • Byla vytvořena nová kategorie turnaje „Turnaj mistrů“ s koeficientem soutěže „5“ (turnaje Open mají koeficient „1“ a turnaje Masters „3“). Herní systém Turnaje mistrů byl odhlasován VV: „Každý s každým“ a účast na něm má zajištěno 12 nejlepších hráčů NŽ.
 • V Registračním řádu bylo upraveno členství kuličkových klubů. Nově se zavádí jednorázový registrační poplatek (pouze jednorázový a nevztahuje se zpětně na současné kuličkové kluby), zároveň byl snížen minimální počet členů nutný pro založení klubu (ze 6 na 4). Nově také již nemusí být všichni členové nového klubu „řádnými členy“ (jak tomu bylo nyní), ale stačí aby řádný člen byl min. předseda (kvůli zastoupení na Valné hromadě).

 

Přidělování pořadatelství republikových turnajů a konkrétní termíny bude projednávat (a schvalovat) Výkonný výbor 10. ledna 2018.

Během následujících dní bude také provedena revize webu www.kulicky.com (aktualizace všech dokumentů, úprava neaktuálních podstránek ap.).

Děkuji za pozornost,

za VV ČKS

Daniel Beseda, prezident svazu

Upravené Stanovy ČKS 2018 (06.01.2018)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Stanovy 2018

Valná hromada schválila dne 6. ledna 2018 návrh Výkonného výboru na úpravu stanov ČKS.

 

Textová (online) verze:

Stanovy Českého kuličkového svazu, z. s.

 

 1. Název a sídlo

 

1.1 Český kuličkový svaz, z. s. (dále jen ČKS) je dobrovolným samostatným spolkem, sdružujícím fyzické osoby a kuličkové kluby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.

 

1.2 ČKS je členem Světové kuličkové federace (World Marbles Federation). ČKS v mezinárodním styku používá anglickou verzi Czech Marbles Federation.

 

1.3 Sídlem ČKS je Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

 

1.4 ČKS bylo přiděleno IČ: 70129592

 

 

 1. Poslání a cíle

 

2.1 Základním posláním ČKS je:

 1. a) vytváření dobrých sportovně-materiálních podmínek pro sportovce věnující se kuličkovému sportu,
 2. b) rozvoj kuličkového sportu v ČR a s tím spojená osvětová činnost,
 3. c) navazování kontaktů s organizacemi podobného zaměření v zahraničí, organizování prestižních mezinárodních soutěží,
 4. d) pořádání kuličkových turnajů,
 5. e) vydávání předpisů souvisejících s kuličkovým sportem,
 6. f) řídit systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČKS,
 7. g) vydávání odborných materiálů,
 8. h) zabezpečení mediální propagace kuličkového sportu.

 

 

 1. Organizační složky

 

3.1 ČKS se podle územního principu a místa výkonu sportovní činnosti člení na následující organizační složky:

 

 1. a) vyšší – oblastní svazy,
 2. b) nižší – okresní resp. městské svazy,
 3. c) základní – kluby resp. oddíly (dále jen kluby).

 

3.2 Oblastní svazy, pokud jsou zřízeny, jsou organizační složky působící v jednotlivých oblastech České republiky. Tyto svazy organizují a řídí činnost ČKS v rámci své územní působnosti, provádějí a realizují příslušná rozhodnutí orgánů ČKS, která se dotýkají její působnosti. Vykonávají řídící a poradenskou činnost vůči okresním svazům, působícím v rámci příslušné oblasti.

 

3.3 V hlavním městě Praze působí Pražský kuličkový svaz, který, pokud je zřízen, plní funkci oblastního svazu.

 

3.4 Okresní resp. městské svazy, pokud jsou zřízeny, organizují a řídí činnost ČKS v rámci své územní působnosti resp. doporučení oblastních svazů.

 

3.5 Základními organizačními složkami ČKS jsou kluby, jejichž prostřednictvím realizují členové ČKS svá členská práva a plní své členské povinnosti.

 

3.6 Organizační a sportovně technické předpisy vydávané orgány ČKS jsou závazné pro všechny organizační složky ČKS.

 

 

 1. Právní postavení organizačních složek v ČKS

 

4.1 Organizační složky ČKS mohou být samostatnou právnickou osobou, která je zapsána do veřejného rejstříku dle zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění. Stanovy těchto organizačních složek nesmí být v rozporu se stanovami ČKS.

 

4.2 Organizační složky ČKS, které nejsou samostatnou právnickou osobou v souladu s odst. 1, mohou mít formu pobočného spolku.

 

4.3 Organizační složky ČKS uvedené v odst. 4.1 a 4.2 mohou vystupovat a jednat jménem ČKS navenek v rozsahu své pravomoci a územní působnosti v rámci organizační a řídící struktury ČKS.

 

 

 1. Členství v ČKS

 

5.1 Členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba, nebo kuličkový klub. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor.

 

5.2 Členství v ČKS se nabývá prostřednictvím organizačních složek ČKS nebo registrací přímo u ČKS. Bližší podmínky členství upravuje Registrační řád.

 

5.3 Mezi základní práva a povinnosti členů ČKS patří:

 

 1. a) účastnit se soutěží řízených ČKS v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy,
 2. b) účastnit se valné hromady (zástupce kuličkového klubu),
 3. c) využívat možností dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci ČKS a získávat odborné kvalifikace,
 4. d) platit členské příspěvky stanovené ČKS,
 5. e) podřídit se rozhodnutím orgánů ČKS resp. organizačních složek ČKS,
 6. f) dodržovat stanovy ČKS, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČKS.

 

5.4 Členství členů ČKS zaniká:

 

 1. a) u řádných členů / jednotlivců:

– vystoupením

– vyloučením člena pro neplacení členských příspěvků

– vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností

– úmrtím člena,

 1. b) u kuličkových klubů:

– vystoupením

– neaktivitou kuličkového klubu (podrobnosti upravuje Registrační řád)

– odnětím členství ze závažných důvodů

– zánikem kuličkového klubu

 

5.5 Jednotlivec, nebo klub, který již nechce nadále působit v rámci ČKS, má právo svou registraci jednostranně písemným oznámením zrušit. Toto oznámení nabývá účinnosti dnem, kdy je doručeno ČKS.

 

5.6 ČKS vede seznam svých členů (jednotlivců i klubů). Za řádné vedení seznamu odpovídá výkonný výbor. Seznam členů může být veden i elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky vedení seznamu členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis.

 

Údaje o členech ČKS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu např. střešní organizaci, nebo orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČKS (jednotlivec i klub) podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že se seznámil s podmínkami vedení seznamu členů ČKS a s rozsahem evidovaných údajů.

 

 

 1. Orgány ČKS

 

6.1 Orgány ČKS jsou:

 

 1. a) valná hromada ČKS,
 2. b) výkonný výbor ČKS,
 3. c) valná hromada organizačních složek ČKS dle čl. 3.1,
 4. d) výkonný výbor organizačních složek ČKS dle čl. 3.1 ve složení určeném valnou hromadou dané organizační složky.

 

6.2 Valná hromada ČKS je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČKS. Svolává a řídí ji prezident ČKS.

 

6.3 Mimořádná valná hromada musí být svolána prezidentem, pokud tak rozhodne výkonný výbor nebo o to požádá alespoň 1/4 klubů sdružených v ČKS.

 

6.4 Valná hromada zejména:

 1. a) rozhoduje o změně stanov,
 2. b) volí výkonný výbor,
 3. c) rozhoduje o ustavení revizní komise,
 4. d) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
 5. e) schvaluje klíč k vyslání delegátů na následující valnou hromadu. Pokud tak neučiní, na následující valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku k datu konání valné hromady.

 

6.5 Prezident je statutárním orgánem ČKS, který je volen valnou hromadou.

 

6.6 Prezident je představitelem ČKS, který zastupuje a hájí zájmy ČKS vůči třetím osobám. Prezident zejména zastupuje ČKS v tuzemských a mezinárodních sportovních organizacích a ve věci zásadních otázek ve vztahu vůči státním a územním orgánům ČR a obcí. Do pravomoci prezidenta patří zejména:

 

 1. a) svolávat řádná i mimořádná zasedání valné hromady ČKS, řádná i mimořádná zasedání výkonného výboru ČKS a účastnit se těchto zasedání,
 2. b) řešit a rozhodovat případné spory mezi orgány ČKS.

 

6.7 V případě, že některý orgán ČKS přijme rozhodnutí, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jinými předpisy, kterými je ČKS vázán, nebo stanovami ČKS, je prezident oprávněn vydat písemný podnět, který s okamžitou účinnosti pozastaví vykonavatelnost respektive účinnost napadeného rozhodnutí. Příslušný orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je povinen tento rozpor neprodleně opět projednat.

 

6.8 V případě, že prezident nemůže z vážných důvodů vykonávat svoji funkci, případně výkon jeho funkce zanikne, přechází jeho pravomoci na tajemníka. V případě, že ve stejný okamžik svou funkci nemůže z vážných důvodů vykonávat ani tajemník, případně jeho funkce zanikne, má kterýkoliv z reprezentantů výkonného výboru právo svolat mimořádnou valnou hromadu, která rozhodne o způsobu řešení vzniklé situace. Pokud tak žádný z reprezentantů výkonného výboru neučiní do 30 dnů nebo pokud dojde k zániku funkce všech členů výkonného výboru, má právo svolat mimořádnou valnou hromadu jakýkoliv člen ČKS.

 

6.9 Výkonný výbor je výkonným orgánem a legislativním orgánem ČKS, který řídí činnost ČKS v souladu s těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými předpisy, kterými je ČKS vázán. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. Členy výkonného výboru jsou prezident, tajemník a reprezentant/reprezentanti výkonného výboru. Počet členů výkonného výboru schvaluje valná hromada (počet musí být lichý).

 

6.10 Výkonný výbor svolává prezident. Výkonný výbor zejména:

 

 1. a) schvaluje roční rozpočet ČKS a účetní závěrku ČKS,
 2. b) zřizuje a řídí činnost různých komisí,
 3. c) zajišťuje výklad stanov,
 4. d) operativně řídí činnost ČKS v souladu s těmito stanovami a dalšími interními přepisy ČKS, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími přijatými jinými orgány ČKS v rámci jejich pravomocí,
 5. e) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí odborných komisí, jejichž je zřizovatelem,
 6. f) vydává organizační řád ČKS, interní předpisy ČKS, které upravují práva, povinnosti a další nároky zaměstnanců ČKS, jakož i další předpisy, které je organizace povinna vydat podle obecně závazných právních předpisů, jedná se zejména o předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně a další.

 

6.11 Funkce členů výkonného výboru zaniká:

 1. a) uplynutím doby, na kterou byli zvoleni,
 2. b) rezignací člena,
 3. c) úmrtím člena,
 4. d) odvoláním člena valnou hromadou.

 

6.12 Pro valnou hromadu a výkonný výbor organizačních složek dle čl. 3.1 platí stejná pravidla jako pro valnou hromadu a výkonný výbor ČKS.

 

 

 1. Jednání orgánů ČKS

 

7.1 Orgány ČKS se scházejí na řádných i mimořádných zasedáních. Jednání valné hromady upravují tyto stanovy, jednání ostatních orgánů upravuje jednací řád schválený příslušnými orgány.

 

7.2 Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (dle čl. 6.4 e). V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s právem účasti, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Účast delegátů na jednání je nezastupitelná.

 

7.3 Jednání a hlasování valné hromady může proběhnout na předem určeném místě nebo elektronickou cestou (e-mail nebo jiné technické prostředky).

 

7.4 V případě elektronického hlasování je valná hromada usnášeníschopná, pokud ve lhůtě 7 dnů od začátku hlasování hlasuje nejméně nadpoloviční většina delegátů. V případě, že po uplynutí této lhůty nehlasoval potřebný počet delegátů, je předsedající povinen zaslat do 14 dnů delegátům, kteří se hlasování nezúčastnili, výzvu k hlasování. V tomto případě je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících, přičemž hlasy delegátů, kteří již hlasovali, zůstávají v platnosti. Hlasování je považováno za ukončené uplynutím lhůty pro hlasování nebo odesláním hlasu všemi delegáty. Hlasující nemohou poté, co již hlasovali, svůj hlas změnit.

 

7.5 Jednání valné hromady elektronickou cestou (např. e-mailem) může být svoláno ve lhůtě kratší než třicet dnů.

 

7.6 Rozhodnutí řádně svolané valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

 

7.7 Volba orgánů ČKS resp. jejich členů dle těchto stanov probíhá vždy tajným hlasováním a na prezenčním jednání valné hromady (volby nelze uskutečnit elektronickou formou).

 

7.8 Člen resp. delegát orgánu ČKS má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem jeho funkce a účastí na jednání orgánu, případně na odměnu za výkon funkce v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy ČKS.

 

 

 1. Majetek a hospodaření

 

8.1 Zdroji příjmů ČKS jsou zejména:

 1. a) příjmy související s hlavní činností ČKS, t.j. s pořádáním kuličkových turnajů,
 2. b) členské příspěvky dle Registračního řádu ČKS,
 3. c) příjmy od státu a jiných organizací,
 4. d) sponzorské dary,
 5. e) příjmy z reklamní činnosti,
 6. f) ostatní příjmy dle Směrnice o hospodaření ČKS.

 

8.2 Finančními prostředky mohou v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným rozpočtem disponovat členové výkonného výboru na základě usnesení výkonného výboru. Tito výše jmenovaní mohou písemně pověřit k určitým dispozicím i jiné funkcionáře resp. pracovníky ČKS.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

9.1 Funkce stanovené těmito stanovami, do nichž jsou vedoucí funkcionáři ČKS voleni resp. jmenováni, mohou být vykonávány jak dobrovolně, tak i v pracovněprávním vztahu, pokud tyto stanovy způsob výkonu funkce výslovně neurčují. V případě, že příslušný orgán (k této volbě resp. jmenování) rozhodne, že taková funkce bude vykonávána v pracovněprávním vztahu, budou se práva a povinnosti takto ustavených vedoucích pracovníků do příslušné funkce řídit ustanoveními pracovněprávních předpisů upravujícími pracovní poměr vzniklý volbou resp. jmenováním.

 

9.2 Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou ČKS dne 06.01.2018.

 

V Praze 06.01.2018

 

 

 

………………………………………….

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

 

 

 

Členské příspěvky pro rok 2018

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Členské příspěvky 2018

Valná hromada ČKS schválila výši členského příspěvku:

 • 100,- Kč (dospělí nad 13 let vč.)
 • 50,- Kč (junioři do 12 let vč.)
 • 500,- Kč (nově registrované kluby do ČKS / jedná se o jednorázový poplatek)

 

Členské příspěvky uhraďte bezhotovostně na bankovní účet Českého kuličkového svazu:

 • 2100145505 / 2010 (Fio banka)
 • Jako Variabilní symbol (VS) uvádějte své registrační číslo hráče (viz)
 • Do textu zprávy vypište “Členský příspěvek 2018” + jméno a příjmení.

 

Preferujeme variantu aby členské příspěvky uhradili za své hráče předsedové klubů. V tomto případě uveďte jako VS reg. číslo předsedy klubu a do textu napište “Členský příspěvek 2018” + název klubu. Následně zašlete na emailovou adresu info@kulicky.com seznamem hráčů (+ registračními čísly hráčů) za které jste provedli platbu.

Bezhotovostní převod je nutné uskutečnit nejpozději 7 dní před konáním turnaje Masters, kterého se budete účastnit. Pověření členové Výkonného výboru budou mít u sebe vytištěné seznamy členů ČKS s poznámkou o uhrazení členského příspěvku a pokud se platba nestihne připsat na účet ČKS a hráč nebude figurovat v seznamu, bude vyzván k zaplacení členského příspěvku v hotovosti (v případě že se potvrdí skutečnost že částka na bankovní účet dorazila se zpožděním, bude vybraná částka v hotovosti hráči vrácena zpět).

Noví zájemci o členství (seznam členů naleznete ZDE) navíc vyplní a odešlou přihlášku do ČKS:

 

Volby do Výkonného výboru ČKS (15.04.2017)

Informace k volbám do Výkonného výboru ČKS. Nové členy Výkonného výboru zvolí zástupci kuličkových klubů na Valné hromadě 15. dubna 2017 v Kralupech n. Vlt. Zájemci o práci ve Výkonném výboru se mohou hlásit přes tento přihlašovací online FORMULÁŘ (Google).

Přehled kandidátů: 

 

 

Jméno:
Prezident:
tajemník:
reprezentant VV:
Daniel Beseda
ANO
NE
NE
Pavel Zoufalý
NE
ANO
ANO
Marek Šiňanský
NE
NE
ANO
Jan Pohořelický
NE
NE
ANO
Martin Adamec
NE
NE
ANO
Jan Loriš
NE
NE
ANO
Pavel Kotyza
NE
NE
ANO
Veronika Šťastná
NE
NE
ANO
Martin Fazekaš
NE
NE
ANO

 

 

CKS-logo-podelne-bez-ramu

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu zástupců klubů ČKS (15.04.2017)

Svolávám tímto valnou hromadu (dle stanov bod 6.2)

Termín valné hromady
Jednání valné hromady se uskuteční v SOBOTU 15. DUBNA 2017 od 13:00 hod.

Místo konání valné hromady
Restaurace U Kohouta, Žižkova 142/1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, https://mapy.cz/s/1sqL7
50.2405394N, 14.3129983E

Program valné hromady
Viz příloha č. 1.

Doplňující informace
Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku k datu konání valné hromady (nejpozději však do 14.04.2017 včetně). Zástupce klubu musí být zároveň řádným členem ČKS (viz Registrační řád ČKS).
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).

V Praze dne 8. března 2017

Přílohy:
1. Návrh programu valné hromady ČKS
2. Návrh volebního řádu valné hromady ČKS

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu