Pozvánka na Valnou hromadu Českého kuličkového svazu, která se uskuteční 23. února 2019 v Brně

Struktura: Pracovní > Valné hromady > VH 2019 > Pozvánka

POZVÁNKA

Podle zákona č. 89/2012 Sb. § 249 a stanov ČKS

svolávám

VALNOU HROMADU

 • Termín: sobota 23. února 2019 od 11:00 hod.
 • Místo: Restaurace Thalie, Rooseveltova 582/14, Brno / mapa

Program jednání VH:

 1. Zahájení
 2. Ověření usnášeníschopnosti VH, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele
 3. Schválení programu
 4. Úvodní slovo prezidenta svazu / Zpráva o činnosti ČKS
 5. Organizační záležitosti, zkrácení funkčního období členů VV
 6. Schválení zprávy o hospodaření svazu v roce 2018
 7. Schválení rozpočtu svazu na rok 2019
 8. Schvalování výše členského příspěvku (řádné, junioři, kluby) a termínu splatnosti
 9. Schvalování Stanov (úpravy: členství, počet členů VV, organizace – zavedení Komisí ap.)
 10. Schvalování Pravidel kuliček (úpravy)
 11. Schvalování dokumentů – Soutěžní řád, Zásady, Propozice Turnaje mistrů ap. (úpravy)
 12. Možnost začlenění svazu do zastřešujících organizací (pověření pro prezidenta)
 13. Vyhlášení vítězného loga pro ČKS
 14. Přestávka / oběd
 15. Volba Prezidenta ČKS (funkční období 2019-2021)
 16. Volba Tajemníka ČKS (funkční období 2019-2021)
 17. Volba reprezentantů VV / Předsedů komisí (počet 5, 2019-2021)
 18. Diskuze
 19. Schvalování zápisu z jednání VH
 20. Ukončení schůze

Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku.
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).
Valné hromady se mohou zúčastnit:

 1. s právem hlasovacím: delegáti (předsedové nebo pověření zástupci [písemně nebo e-mailem] kuličkového klubu s právem účasti)
 2. s hlasem poradním: prezident, tajemník a reprezentanti VV (pokud nejsou současně delegáty) a ostatní předsedové klubů (nebo pověření zástupci), kteří nemají právo hlasovací
 3. ostatní hosté (z kapacitních důvodů může každý kuličkový klub přivést max.1 hosta / člena klubu)
 4. kandidáti na některý z postů (prezident, tajemník, člen VV/Předseda komise, člen KK). Kandidovat může zájemce, který nejpozději k 1. 5. 2019 bude mít 18 let.

V Praze dne 21. ledna 2019

Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

PRACOVNÍ MATERIÁLY – NÁVRHY – KANDIDÁTI

Právo účasti na VH 23.2.2019:

Hlasovací právo/* mají zástupci těchto klubů:

1. M-Dream Team – účast ANO (Martin Dostál) 
2. Bohemia & Moravia Club – účast ANO (Martin Mišovič) 
3. GLÁSFÉR TÝM – účast ANO (Jiří Bernat)
4. Hanácká Trefa
5. SKK Rohožky – účast NE
6. HVS GINZEL Rakovník – účast NE
7. Chrobáci Brno – účast ANO (Jan Pohořelický)
8. SK ZASTÁVECKÁ KOULE – účast ANO (Karel Kočí, Lubomír Čech)
9. Strangalia Team – účast ? (Martin Adamec)
10. Klub cvrnkačů kuliček Cheb – účast NE
11. Spanker – účast NE
12. Club Rodamiento – účast ANO (Daniel Beseda)
13. Kuličkový klub CB Neratovice – účast NE

Zástupci ostatních aktivních klubů se mohou zúčastnit pouze jako hosté (bez hlasovacího práva).
Stejně tak mají právo účasti (bez hlasovacího práva) zajištěni členové Výkonného výboru. 
Z kapacitních důvodů si každý delegát (s hlasovacím prácem / zástupce klubu) může přivést 1 hosta (z téhož klubu).

/* toto pravidlo bude použito zřejmě naposledy na této VH, jelikož je předložen návrh, aby se VH účastnili zástupci všech aktivních klubů (členů ČKS).