Valná hromada ČKS (15.04.2017)

Struktura: Pracovní > Valné hromady ČKS > VH 15.04.2017

Poznámky k VH ČKS

Registrační řád:

1.9 Řádní členové mají (…) právo volit (zastupovat kuličkový klub) na Valné hromadě a právo být voleni do orgánů ČKS (pouze členové starší 18 let).

2.4 Každý kuličkový klub, který splňuje klíč schválený Valnou hromadou, má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS.

Tento registrační řád byl schválen Výkonným výborem ČKS dne 7.1.2017 a dnem schválení nabývá své účinnosti.

Stanovy:

5.1 Členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba, nebo kuličkový klub. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor.

5.3 Mezi základní práva a povinnosti členů ČKS patří:

  1. b) účastnit se valné hromady (zástupce kuličkového klubu),

6.2 Valná hromada ČKS je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČKS. Svolává a řídí ji prezident ČKS.

6.4 Valná hromada zejména:

  1. a) rozhoduje o změně stanov,
  2. b) volí výkonný výbor,
  3. c) rozhoduje o ustavení revizní komise,
  4. d) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
  5. e) schvaluje klíč k vyslání delegátů na následující valnou hromadu. Pokud tak neučiní, na následující valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku k datu konání valné hromady.

6.5 Prezident je statutárním orgánem ČKS, který je volen valnou hromadou.

6.6 Prezident je představitelem ČKS, který zastupuje a hájí zájmy ČKS vůči třetím osobám. Prezident zejména zastupuje ČKS v tuzemských a mezinárodních sportovních organizacích a ve věci zásadních otázek ve vztahu vůči státním a územním orgánům ČR a obcí. Do pravomoci prezidenta patří zejména:

  1. a) svolávat řádná i mimořádná zasedání valné hromady ČKS, řádná i mimořádná zasedání výkonného výboru ČKS a účastnit se těchto zasedání,
  2. b) řešit a rozhodovat případné spory mezi orgány ČKS.
  1. Jednání orgánů ČKS

7.1 Orgány ČKS se scházejí na řádných i mimořádných zasedáních. Jednání valné hromady upravují tyto stanovy, jednání ostatních orgánů upravuje jednací řád schválený příslušnými orgány.

7.2 Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (dle čl. 6.4 d). V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s právem účasti, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Účast delegátů na jednání je nezastupitelná.

7.3 Jednání a hlasování valné hromady může proběhnout na předem určeném místě nebo elektronickou cestou (e-mail nebo jiné technické prostředky).

7.6 Rozhodnutí řádně svolané valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

7.7 Volba orgánů ČKS resp. jejich členů dle těchto stanov probíhá vždy tajným hlasováním a na prezenčním jednání valné hromady (volby nelze uskutečnit elektronickou formou).

9.2 Členové volených orgánů ČKS, kteří byli do svých funkcí zvoleni valnou hromadou ČKS dne 18.04.2015, nadále působí ve svých funkcích. Jejich funkční období se řídí podle dosavadních předpisů.

9.3 Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou ČKS dne 31.07.2016.