Zápis z jednání Výkonného výboru (15.03.2019)

Struktura: Pracovní > Oznámení VV > Zápis z jednání VV (03.04.2019

Termín pro projednávání návrhů: 08.03.-12.03.2019 
Termín pro hlasování: 13.03.-15.03.2019; Účast členů VV: 4
Schůze probíhala elektronickou formou (dle jednacího řádu VV).

1) Výkonný výbor ČKS schvaluje předložený návrh (úprava v Soutěžním řádu) v tomto znění: 
„1.1.4 Maximální startovné na turnajích Open činí 100 Kč.
1.2.3 Maximální startovné na turnajích Masters a republikových turnajích činí 200 Kč.“
(účast členů: 3 / PRO: 3 / proti: 0)

2) Výkonný výbor ČKS schvaluje předložený návrh (úprava v Soutěžním řádu) v tomto znění: 
„1.1.5 Maximální startovné na turnajích Open pro řádné členy ČKS činí 50 Kč.
1.2.4 Maximální startovné na turnajích Masters pro prémiové členy činí 150 Kč.“
(účast členů: 4 / PRO: 3 / proti: 1)

3) Výkonný výbor ČKS schvaluje předložený návrh (úprava Registračního řádu ČKS) v tomto znění: 
„1.5. Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3.2019. Noví žadatelé o členství uhradí členský příspěvek nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky VV.
1.7. Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. Na rok 2019 byly schváleny členské příspěvky ve této výši: 200,- Kč (řádní členové od 13 let vč.) / 100,- Kč (junioři do 12 let vč.) / 0,- Kč (stávající a nově registrované kuličkové kluby).
1.9. Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit / zastupovat kuličkový klub na Valné hromadě (členové starší 15 let) a právo být voleni do orgánů ČKS (člen starší 18 let; nejpozději v den nástupu do volené funkce).
1.10. Řádní členové ČKS mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích ČKS (dle Soutěžního řádu). Max výše startovného na turnajích Open pro řádné členy ČKS činí 50,- Kč (běžně 100,- Kč). 

2.2. Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo elektronicky). Registrační poplatek pro nově registrované kluby není stanoven. Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje zakládajících členů.
2.4. Každý kuličkový klub, který je řádně registrován, má minimálně jednoho zástupce, který je řádným členem a dále splňuje podmínky (viz bod 2.7.), má právo vyslat svého zástupce na Valnou hromadu ČKS s právem hlasovacím.
3.5. Prémioví členové mají dále právo na snížené startovné na žebříčkových turnajích kategorie Masters (viz soutěžní řád). Max výše startovného na turnajích Masters 150,- Kč (běžně 200,- Kč).
4.4. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen ČKS (účast na valné hromadě bez práva hlasovacího, účast na republikových turnajích ap.). Čestný člen nemusí hradit členský příspěvek.“
Úplné znění Registračního řádu.g
(účast členů: 4 / PRO: 4 / proti: 0)

V Praze dne 15. března 2019
Zapsal: Daniel Beseda

Publikováno: